Κατεπείγουσα συνεδρίαση το απόγευμα στο Ηράκλειο Αττικής

0

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, στις 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον τρίτο όροφο του δημαρχείου, με θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.«Τροποποίηση της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής » (ΕΙΣΗΓ. κ.Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ.Μ.Ζούρου).
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ.πρωτ. 808/29-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του βαθμού επίτευξης των οικονομικών στόχων Α΄τριμήνου του Δήμου μας, διαπιστώθηκε η μη ορθή κατάρτιση του πίνακα
στοχοθεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 1,2,3,& 4 της σχετικής ΚΥΑ & ως εκ τούτου κατέστη αδύνατη η εξαγωγή των σχετικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα το Οικονομικό Αποτέλεσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το μηδέν & το ύψος των Απλήρωτων υποχρεώσεων να ισούται με το μηδέν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο η 1 η υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ».
2. 4 η Έκτακτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ.Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ.Μ.Ζούρου)
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψιν:
1) Το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
2) Τα κάτωθι έγγραφα υπηρεσιών:
– Βεβαίωση Γραφείο Γενικού Γραμματέα 12/7/2019,
– Βεβαίωση Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών 4-7-2019,
– Βεβαίωση τμήματος Πληροφορικής 10-6-2019,
– Βεβαίωση τμήματος Προγραμματισμού 14/6/2019,
– Βεβαίωση Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τμήμα Διοικ.Μέριμν.Προϋπ.& Υποστ. Θεσμικ. Οργάν.) 5/7/2019 & 11/7/2019,
– Βεβαίωση Δ/νσης Παιδείας Αθλητισ.& Πολιτισμού)11/7/2019 & 3/7/2019 αρ.πρωτ.οικ.18511,
– Βεβαίωση Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής (τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας) 5/7/2019 &
– Βεβαίωση Υπουργείου Εσωτερικών (επιχορήγση Δήμων πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) 19/4/2019 αρ.πρωτ.30292.
Για τις ανάγκες της 4 ης Αναμόρφωσης και την αιτιολογία των υπηρεσιών για το κατεπείγον των θεμάτων
3.«Τριμηνιαία στοιχεία περιόδου 01/01/2019 έως 31-03-2019 (A’ Τρίμηνο 2019) προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». (ΕΙΣΗΓ. κ.Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ.Μ.Ζούρου).
Το κατεπείγον του θέματος οφείλεται στην προθεσμία των διατάξεων του αρ.266 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.39 του Ν.4257/2014 και ισχύει.
4.«Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΣΑΠ (ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ – ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ – ΙΚΑΡΩΝ – ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ)’ με
Α.Μ. 46ΤΥ/2017» (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Τακλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα κάτωθι:
Για την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του ως άνω θέματος, πρέπει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο 3 ος ΑΠΕ, εντός της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του, δηλαδή πριν την 20/07/2019.
5.«Έγκριση κατασκευής του έργου με τίτλο ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ’ με ΑΜ:11ΤΥ/2019, προϋπολογισμού δαπάνης
500.000,00€(συμπ.του Φ.Π.Α 24%)»(ΕΙΣΗΓ. κ. Μ.Σαραφίδου – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).
Σχετικά με την ειδική τεκμηρίωση του κατεπείγοντος του θέματος επικαλούμαστε λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας για τους κατοίκους της πόλης μας καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη νέων συνδέσεων για λόγους περιβαλλοντικής και δημόσιας υγιεινής.
6.«Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κ.Παλαμά στο Ο.Τ. 238Γ» με Α.Μ. 87ΤΥ/2015». (ΕΙΣΗΓ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).
Το παρόν θέμα δεν εμπίπτει στις διατάξεις του επείγοντος καθώς αφορά σε συγχρηματοδοτούμενο έργο
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου μας.
7.«Έγκριση του 5ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» με Α.Μ. 80ΤΥ/2016». (ΕΙΣΗΓ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα κάτωθι:
Για την ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του ως άνω θέματος, πρέπει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο 5 ος ΑΠΕ.
8.«Εγγραφή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη του ημερήσιου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης-Ηρακλείου, για το διδακτικό έτος 2019-2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Πιπερίδου – Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται από την αναγκαιότητα λήψης απόφασης ενόψει των εγγραφών των αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄ τάξη του ημερήσιου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης- Ηρακλείου, για το διδακτικό έτος 2019-2020.
9.«Συζήτηση για τον καθορισμό των ορίων της χωροταξικής κατανομής των σχολικών μονάδων Ηρακλείου Αττικής, για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/06-05-2019 απόφαση της ΔΕΠ». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Πιπερίδου – Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
Το κατεπείγον του θέματος δικαιολογείται από την αναγκαιότητα λήψης απόφασης ενόψει των εγγραφών των παιδιών στα σχολεία, για το διδακτικό έτος 2019-2020.
10. Κατανομή ποσού 129.300,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». (ΕΙΣΗΓ. κ. Γ.Πιπερίδου – Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).
Το επείγον του θέματος δικαιολογείται από την αναγκαιότητα είσπραξης χρημάτων από τις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των επισκευαστικών δαπανών των σχολείων.
11.Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του «Α.Σ. ΙΩΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», για συμμετοχή αθλητή του συλλόγου σε αγώνες. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου).
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα εξής:
Η επιχορήγηση αφορά στην οικονομική ενίσχυση αθλητή, για τη συμμετοχή του με την εθνική Ομάδα KICK BOXING,στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία εντός του Αυγούστου 2019 και συγκεκριμένα το διάστημα 23.08.2019 έως 01.09.2019.
12. «ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2019».
Το κατεπείγον του θέματος εντοπίζεται στον χρονικό περιορισμό, της διοργάνωσης Φεστιβάλ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2019» (13/9), που προκύπτει αναφορικά με την αδυναμία πραγματοποίησης τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2019 και την συγκρότηση σε Σώμα
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Μαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου).
13. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 (ΕΙΣΗΓ.κ.Π.Μπατσακούτσα – Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Α.Παναγιωτακοπούλου).
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει λόγω της αδυναμίας σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση και του χρονικού περιορισμού για έγκριση των απολογισμών πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης του Δήμου την 01/09/2019
14. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 (ΕΙΣΗΓ.κ.Ε.Πορτοκάλη – Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Θ.Γραμματικός).
Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει λόγω της αδυναμίας σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση και του χρονικού περιορισμού για έγκριση των απολογισμών πριν την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης του Δήμου την 01/09/2019
15. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την ορκωμοσία του Δημάρχου και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.361,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 00-6443.003 με τίτλο ¨Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων¨, του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019. (ΕΙΣΗΓ.κ.Α.Αντωνοπούλου)

Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει από τα κάτωθι:
Σε συνέχεια του εκλογικού αποτελέσματος της 26 ης Μαΐου 2019 των Αυτοδιοικητικών Εκλογών καθώς και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του Δημάρχου και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνεται απαραίτητο η λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον σκοπό αυτό, την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 στον πολιτιστικό χώρο του Δήμου μας «Βίλα Στέλλα».

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.